LeetCode 300 Longest Increasing Subsequence

标签: 动态规划问题 发布于:2022-02-14 18:27:37 编辑于:2022-02-14 20:56:58 浏览量:908

概述

https://leetcode.com/problems/longest-increasing-subsequence/

注意哦,没说是连续的哦

动态规划法(最小值索引 & 当前起始索引作为状态)

 1. base case:长度为 0 时为 0
 2. 状态:最小值索引 & 当前起始索引(不能用最小值做索引,因为这样的话 dp 数组直接炸了,取而代之用最小值索引)
 3. 选择:是否选择当前值
 4. dp 函数 / 数组的定义:dp[上次选择的索引 + 1][当前索引] = 最长递增子序列长度

实现的时候第一次 >= 写成了 <=,就这还看了半天。。。

class Solution {
public:
  vector<vector<int>> dp;
  int lengthOfLIS(vector<int>& nums) {
    vector<vector<int>> t(nums.size() + 1, vector<int>(nums.size(), -1));
    dp = t;
    return helper(-1, 0, nums);
  }
  
  int helper(int minIdx, int curIdx, vector<int>& nums) {
    if (curIdx >= nums.size()) return 0;
    if (dp[minIdx+1][curIdx] != -1) return dp[minIdx+1][curIdx];
    if (minIdx != -1 && nums[curIdx] <= nums[minIdx]) {
      dp[minIdx+1][curIdx] = helper(minIdx, curIdx + 1, nums);
    } else {
      dp[minIdx+1][curIdx] = max(helper(minIdx, curIdx + 1, nums), 1 + helper(curIdx, curIdx + 1, nums));
    }
    return dp[minIdx+1][curIdx];
  }
};

动态规划法(dp[i] 表示以第 i 个起始的数字开始的最长递增子序列的长度)

 1. base case:最小为 1
 2. 状态:当前起始索引
 3. 选择:是否选择当前值
 4. dp 函数 / 数组的定义:dp[当前起始索引] = 最长递增子序列长度

实现的时候,第一次 nums[j] > nums[i] 写成 dp[j] > dp[i],第二次 j < nums.size() 写成 j < nums.size() - 1

class Solution {
public:
  int lengthOfLIS(vector<int>& nums) {
    vector<int> dp(nums.size(), 1);
    int ans = 0;
    for (int i = nums.size() - 1; i >= 0 ; i --) {
      for (int j = i + 1; j < nums.size(); j ++) {
        if (nums[j] > nums[i]) {
          dp[i] = max(dp[i], 1 + dp[j]);
        }
      }
      ans = max(ans, dp[i]);
    }
    return ans;
  }
};

状态定义成以第 i 个结束也是 okay 的,这里不再赘述。

未经允许,禁止转载,本文源站链接:https://iamazing.cn/